ارزیابی کارایی منطق فازی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری

ابراهیم مرواری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 14-28

https://doi.org/10.22034/el.2022.362200.1003

چکیده
  در این پژوهش کارایی مدل های فازی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان مطالعه موردی از داده های تصادفات بزرگراههای شهری مشهد استفاده می شود. برای مدل سازی بر پایه منطق فازی، متغیرهای مربوط به جریان ترافیک و طرح هندسی راه به عنوان متغیرهای ورودی بکار می رود. مدل سازی فازی شامل چهار مرحله فازی ...  بیشتر

مهندسی حمل و نقل
ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری

ابراهیم مرواری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 42-53

https://doi.org/10.22034/el.2022.362191.1002

چکیده
  در این مقاله به پژوهشی که برای ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری انجام شده است پرداخته می شود. به عنوان مطالعه موردی از داده های تصادفات بزرگراه های شهری مشهد و از متغیرهای مربوط به جریان ترافیک و طرح هندسی راه به عنوان متغیرهای ورودی مدل ها برای مدل سازی با شبکه های عصبی استفاده می شود. مدل سازی ...  بیشتر