سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی

امید ترابی؛ نعمت اله کریمی؛ سارا شش انگشت؛ مریم رشتبری؛ امیرحسین سربازوطن

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 141-154

https://doi.org/10.22034/el.2023.392546.1011

چکیده
  به‌طور کلی هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر حضور تصاویر راداری در طبقه‌بندی تصاویر ماهواره-ای چند زمانه اپتیکی در الگوریتم‌های طبقه‌بندی مبتنی بر یادگیری ماشینی، شامل جنگل تصادفی (Random Forest)، درخت تصمیم کارت (CartDecision Tree) و ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine) می‌باشد. در تحقیق حاضر ابتدا اطلاعات شاخص طیفی تفاضل نرمال شده گیاهی(NDVI) به همراه ...  بیشتر