آمایش سرزمین
واکاوی تغییرات مکانی سیمای سرزمین شهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

یوسف درویشی؛ صالح آرخی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 79-95

https://doi.org/10.22034/el.2023.170942

چکیده
  گسترش شهرها علاوه بر تغییرات کاربری­ها، موجب تغییرات در الگوی سیمای سرزمین شهرها شده است و این پدیده اثرات متعددی برروی ساختار، کارکرد و تغییرات سیستم های اکولوژیک دارد. بنابراین با توجه به آثار منفی ناشی از استفاده نامناسب از سرزمین و تغییر کاربری اراضی، آگاهی و شناخت روند تغییر پذیری، در ارزیابی آثار محیط زیستی ناشی از توسعه ...  بیشتر