مهندسی رودخانه
ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان

علی جهانی؛ مهسا ایماندار؛ امیر ستاری راد؛ جاوید ایمانپور

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 123-136

https://doi.org/10.22034/el.2023.391377.1009

چکیده
  اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر مؤلفه های فیزیک و شیمیایی آب رودخانه قلعه رودخان بررسی شد. در امتداد رودخانه 6 ایستگاه مطالعاتی انتخاب گردید 2 ایستگاه از انشعاب فوشه (به عنوان ایستگاه‌های شاهد) و 4 ایستگاه از انشعاب قلعه رودخان). پارامترها به فاصله زمانی هر 30 روز یکبار طی 9 ماه از مهر 93 لغایت خرداد 94 اندازه گیری شدند. ...  بیشتر