آ

 • آرخی، صالح واکاوی تغییرات مکانی سیمای سرزمین شهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]

ا

 • احدنژاد، محسن واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید باغشهر در نواحی پیِراشهری زنجان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

 • احدنژاد، محسن تبیین ضرورتهای نظام باغشهری در طرح های برنامه ریزی شهری ایران [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 151-161]

 • احدنژاد، محسن نگرشی دوباره به نظریه باغشهر و علل تولید و چالش باغشهرهای ایران ( نمونه موردی : شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • ایمانپور، جاوید ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 123-136]

 • ایماندار، مهسا ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 123-136]

ب

 • بزی، خدارحم بررسی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر شاد (شهر گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 104-122]

 • بزی، خدارحم تحلیل و ارزیابی وضعیت شاخص های حکمروایی شهری در کشورهای جهان سوم با تاکید بر شهرهای ایران (گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پورشنبه، یدالله اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم پاییزه جیرفت با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

ت

 • ترابی، امید ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

 • توحیدفر، مهسا واکاوی تغییرات دما، پوشش گیاهی،تبخیر و تعرق و خشکسالی مبتنی بر مدلسازی تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 و 8 و شاخص های هواشناسی [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جاوید، فاطمه آثار تغییرات آب و هوا بر رفتار انسانی و فشار عصبی [(مقالات آماده انتشار)]

 • جعفری، لیلا اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم پاییزه جیرفت با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

 • جهانی، علی ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 123-136]

ح

 • حیدری، تقی تبیین ضرورتهای نظام باغشهری در طرح های برنامه ریزی شهری ایران [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 151-161]

 • حیدری، تقی نگرشی دوباره به نظریه باغشهر و علل تولید و چالش باغشهرهای ایران ( نمونه موردی : شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیدری، محمد تقی واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید باغشهر در نواحی پیِراشهری زنجان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

خ

 • خواجوی، پریسا آشکارسازی لکه‌های نفتی در خلیج‌فارس با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 50-78]

 • خورانی، اسداله اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم پاییزه جیرفت با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

د

 • درویشی، یوسف واکاوی تغییرات مکانی سیمای سرزمین شهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]

ر

 • راهدان، عباس واکاوی تغییرات دما، پوشش گیاهی،تبخیر و تعرق و خشکسالی مبتنی بر مدلسازی تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 و 8 و شاخص های هواشناسی [(مقالات آماده انتشار)]

 • راهدان، عباس آثار تغییرات آب و هوا بر رفتار انسانی و فشار عصبی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رشتبری، مریم ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

 • ریحان کلوانق، محبوب واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید باغشهر در نواحی پیِراشهری زنجان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

 • ریحان کلوانق، محبوب تبیین ضرورتهای نظام باغشهری در طرح های برنامه ریزی شهری ایران [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 151-161]

 • ریحان کلوانق، محبوب نگرشی دوباره به نظریه باغشهر و علل تولید و چالش باغشهرهای ایران ( نمونه موردی : شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ستاری راد، امیر ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 123-136]

 • سربازوطن، امیرحسین ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

 • سمیعی، جواد بررسی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر شاد (شهر گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 104-122]

 • سمیعی، جواد تحلیل و ارزیابی وضعیت شاخص های حکمروایی شهری در کشورهای جهان سوم با تاکید بر شهرهای ایران (گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شش انگشت، سارا ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

ف

 • فتحی فرد، میترا السادات واکاوی تغییرات دما، پوشش گیاهی،تبخیر و تعرق و خشکسالی مبتنی بر مدلسازی تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 و 8 و شاخص های هواشناسی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فتحی فرد، میترا السادات آثار تغییرات آب و هوا بر رفتار انسانی و فشار عصبی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرید نیا، حکیمه بررسی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر شاد (شهر گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 104-122]

ک

 • کریمی، نعمت اله ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

گ

 • گنجعلی، حمیدرضا پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 162-176]

م

 • مبصر، حمیدرضا پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 162-176]

 • مرادجانی، شیرین بررسی اثر تغییر اقلیم بر گردشگری آینده استان لرستان با استفاده از شاخص TCI و سناریوهای واداشت تابشی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]

 • مرادی، ابراهیم پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 162-176]

 • مرواری، ابراهیم ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 49-38]

 • مرواری، ابراهیم ارزیابی کارایی منطق فازی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 14-27]

 • معمری، ابراهیم بررسی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر شاد (شهر گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 104-122]

 • مهربان، احمد پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 162-176]

ن

 • نعمتی، فرشاد آشکارسازی لکه‌های نفتی در خلیج‌فارس با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 50-78]