نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان . ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان. ایران و نویسنده مسئول

3 استادیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان. ایران

10.22034/el.2023.387541.1007

چکیده

اکثر شهرهای کشور با چنگ اندازی به اراضی کشاورزی پیرامون شهر به نام باغشهر، این اراضی را زیر ساخت و ساز در آورده و آن را از حیطه انتفاع خارج کرده اند. این تحقیق با هدف واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید و ایجاد باغشهر در نواحی پیراشهری زنجان می باشد. ماهیت تحقیق از نوع پژوهشهای آمیخته کیفی-کمی با رویکرد اکتشافی بوده و از نظر هدف کاربردی است. ابزار مورد استفاده Gis _ روش دلفی وT تک نمونه ای و جامعه آماری نیز کارشناسان راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی(n= 30) و ساکنان مجتمع های مسکونی اسلام آباد و بیسیم و قائم (n =240) بودند. یافته های حاصل از مجموع 240 پرسش نامه پخش شده برای ساکنان مجتمع های مسکونی با استفاده از آزمونT تک نمونه ای با سطح معناداری 05/0≥0 و از 30 پرسش نامه پخش شده برای کارشناسان راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی با استفاده از روش دلفی با سطح معناداری( 000/0) بدست آمد و فرضیه « عدم توجه به تولید فضای باغشهری در محدوده قانونی شهرها موجب چنگ اندازی ساکنین شهری به اراضی مرغوب کشاورزی و از انتفاع انداختن آنها » تایید گردید. یافته های حاصل از Gis نیز بوضوح این عدم توجه به تولید فضای باغشهری را در طرح های توسعه شهری و پیامدهای آن در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیراشهری خود را به شکل باغ شهر نشان داد. نتایج گویای آسیبهای طرح های توسعه شهری در کوچک سازی تفکیکهای شهری و افزایش تراکم ساختمانی و به تبع آن نادیده گرفتن فضاهای باز و نیمه باز در معماری مدرن معاصر و نتیجه آن (زایش باغ شهر) است. لذا توجه به نظام باغشهری در طرح های توسعه شهری پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing The Causes And factor AffectingThe Production Of Garden City in Peri-Urban Areas Of Zanjan

نویسندگان [English]

 • mahboob reyhan 1
 • mohsen ahadnejad 2
 • taghi heydari 3

1 PhD student of geography and urban planning, Zanjan University, Iran

2 , Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Iran

3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Iran

چکیده [English]

Most of the cities in the country have encroached upon the agricultural lands around them, which were once called Garden City. These lands have been converted into construction sites, removing them from the scope of profit. This research aims to analyze the causes and factors affecting the production and creation of Garden City in the peri-urban areas of Zanjan. This research is essentially a type of mixed qualitative-quantitative research with an exploratory approach and is practical in terms of purpose. The tools used were GIS, the Delphi method, and the one-sample T-test. The statistical population consisted of urban planning and agricultural experts (n=30) and residents of residential complexes in Islamabad, Bisim, and Ghaem (n=240). Findings were obtained from a total of 240 questionnaires distributed to residents of residential complexes using a one-sample T-test with a significance level of ≥0.05 and from 30 questionnaires distributed to urban planning and agricultural experts using the Delphi method with a significant level of (0.000). The hypothesis "the lack of attention to the production of Garden City theory within the canonical periphery of cities causes urban residents to encroach upon good agricultural lands and render them unusable" was confirmed. The findings from GIS also clearly showed the lack of attention to the production of Garden City in urban development plans and its consequences in changing the use of peri-urban agricultural land to Garden City. The results demonstrate the negative impact of urban development plans on minimizing urban separations and increasing building density, resulting in the neglect of open and semi-open spaces in contemporary modern architecture and its resultant Garden City. Therefore, it is suggested that attention be paid to the Garden City system in urban development plans.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analyze
 • garden
 • city
 • peri
 • urban
 1. باغبان، بهار؛ ارژمند، محمود؛ مطلب نژاد، بابک( 1398).طراحی مجتمع مسکونی به صورت باغ آپارتمان در شیراز با تاکید بر فضای باز و نیمه باز، پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، شهریور 1398
 2. خلیلی، احمد؛ مستوره قلی پور؛ آرزو تاجیک؛ نادر زالی (1392) ، . ارائه الگویی برای برنا مه ریزی و طراحی باغ شهرها در نظام شهرسازی ایران، مدیریت شهری.شماره 32 . صص263-288
 3. دژکام، ژاله- مساله مسکن در ایران-رساله دکتری اقتصاد – دانشگاه تهران،1364
 4. جوزن، مهسا؛ پورمحمدی ، محمدرضا ؛ چوبساز، سهیلا(1394) . بررسی تغییرات گونه های مسکن طی سال های 1340-1390 (شهر تبریز). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه تبریز.شهریور 1394
 5. -لطیفی، سمیه ؛ راحلی ، حسین ؛ یاداور ، حسین ؛ سعدی ، حشمت؛ شهرستانی ، سید علی (1397) . شناسایی و تبیین مراحل اجرایی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با رویکرد دلفی فازی.فصلنامه مهندسی بیوسیستم ایران ، دوره 49، شماره 1 ، بهار 1397
 6. فاطمی، باقر و رضایی، یوسف (1391)، مبانی سنجش از دور،انتشارات آزاده، ویرایش دوم.
 7. مرادی مفرد، سمیرا عباسی ، قمر ؛ حسین زاده ، اکبر(1391)، ارزیابی الگوی توسعه فضای سبز شهری با استفاده ازGis ( مطالعه موردی : شهر زنجان) ، نشریه اندیشه جرافیایی ، سال ششم ، شماره 11، بهار 1391
 8. یار قلی ، وحید ، احدنژاد، محسن ،سجادی ،ژیلا (1397) .تبیین الگوی توسعه شهری زیست پذیر نمونه موردی شهر زنجان، رساله جهت اخذ درجه دکتری در رشته برنامه ریزی شهری . دانشگاه زنجان.
 9. . A. Babayeva, E. Zakablukovskiy, T. Smetanina, N. Shmeleva, N. Shilovskaia , Matec Web of Conferences, (2017).
 10. .Al-Kodmany , Kheir ,green towe and iconic design: Cases from Three ontinents, International Journal of Architectural Research , 2014 Archnet-IJAR,
 11. .A. Tokuç, , T. İnan ,A Green Outlook to Tall Building Facades via Milan’s “Vertical Forest ,Department of Architecture, Dokuz Eylul Univeity, Izmir, Turkey . Turkey 30 June 2018.
 12. .Aytekin Hamdi Başkan& Ercan Zorba, Ecology of urban areas . 2014
 13. Bilgin,I. (2015). Amerikan Bahçeşehir Hareketi’nin " Tarihsel Dönemler Üzerinden İncelenmesi .Güz ’14-15.
 14. .Çay, Rukiye Duygu & AŞILIOĞLU, Fatma , Benefits of urban green spaces for citizens: Ankara case study,Ankara Univeity Kalecik Vocational School 
 15. .Aytekin Hamdi Başkan, Ercan Zorba, Akan Bayrakdar, (2017) , Impact of the population density on quality of life Akan Bayrakdar, Volume: 14 Issue: 1 Year: 2017
 16. .Dines ,M,G. (2016) Garen Cities of the Americas: Greenblt and elpalomar , a comparative case study on the models translation to the American continents.
 17. .D. Latinopoulos, Evaluating the importance of urban green spaces: a spatial analysis
 18. of citizens’ perceptions in Thessaloniki Received: 7 February 2022 / Accepted: 16 March 2022 / Published online: 12 April 2022
 19. .Dagmara Stangieka , Iwona Kowalczuk , Ksenia Juszczak-Szela˛gowska ,Urban  Environment, Green Urban Areas, and Life Quality of Citizens—The Case of Waaw. Green Urban Areas, and Life Quality of Citizens—The Case ofWaaw. 2022
 20. .Hall, Peter. Cities of Tomorrow .2014.
 21. .Herasimowics , Aldona, green spaces as a part of the city structure. Environmental policy and management • 2018,Bialystok Univeity of Technology.
 22. . I.P. Pryadko, International Journal of Applied Engineering Research, 21, 42147-42152 (2015).
 23. . Ilerisoy,z.y.(2016).bahce- sehir kavrami ve Ankara bahcelievler semti uzerinden irdelenmesi..
 24. . Jacqueline A. Luke(2013).urban community gardens in a shrinking city: community strength and the urban community gardens of Cleveland.ohio .A thesis submitted To Kent State Univeity in partial Fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts .December
 25. . Kothencz G, Blaschke T (2017) Urban parks: visito’ perceptions veus.spatial indicato. Land Use Policy 64:233–244
 26. .M. R. Maryanti, H. Khadijah, A. Muhammad Uzair& M. A. R. Megat Mohd Ghazali, The urban green space provision using the standards approach: issues and challenges of its implementation in Malaysia, Department of Real Estate, Faculty of Geoinformation and Real Estate,Univeiti Teknologi Malaysia, Malaysia © 2016 WIT Press.
 27. . Rego,R.L.(2016) garden cities and suburbs in brazil: recurrent adaptations of a concpt
 28. .Reveshty. M. A (2011). The Assessment and Predicting of Land Use Changes to Urban Area Using Multi-Temporal Satellite Imagery and GIS: A Case Study on Zanjan, IRAN (1984-2011). Journal of Geographic Information System, 3,298-305.
 29. .Romanova, Elena, Increase in Population Density and Aggravation of Social and Psychological Problems in Areas with High-Rise Construction, Moscow State Univeity of Civil Engineering, 26 28.Yaroslavskoye shosse, Moscow, Russia E3S Web of Conferences 33, 03061 (2018)
 30. .Rowland, Jennifer(2011) Conceptualizing Urban Green Space within Municipal Sustainability Plans: Parks, Tree Canopy, and Urban Gardens. A. in Geography, May 2011, Univeity of Delaware .A Thesis submitted to The Faculty of The Columbian College of Arts and Sciences of the George Washington Univeity
 31. . Soud K. Al-Thani 1 , Alexandre Amato 2, Muammer Koç 1 and Sami G. Al-Ghamdi, Urban Sustainability and Livability: An Analysis of Doha’s Urban-form and Possible Mitigation Strategies, Sustainability 2019, 11, 786; doi:10.3390/su11030786
 32. .Venter ZS, Barton DN, Gundeen V, Figari H, Nowell M (2020) Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo.
 33. . V. Kasyanov, О. Landysheva, MATEC Web of Conferences, 86, 04060 (2016) .
 34. Wildetmuth .Todd. A. (1997).yesterdays city of tomorrow : the Minnesota experimental city and green urbanism. B.S., Northwestern Univeity, 1997
 35. . Witlox, Frank and Derudder, Ben (2007), Airline Passenger Flows through Cities, Some New Evidence, in: P. Taylor, B. Derudder, P. Saey, F. Witlox, Cities in Globalisation, Routledge, London
 36. .Wiedmann, Florian, Salama, Ashraf and Thietein, Alain (2012), Urban Evolution of the City of Doha: An Investigation into the Impact of Economic Transformations on Urban Structures, URBAN EV, (29:2), pp. 35-61
 37. .Xie J, Luo S, Furuya K, Sun D (2020) Urban parks as green buffe during the COVID-19 pandemic. Sustain 12(17):6751. https:// doi.org/ 10. 3390/ su121 76751.