راهنمای نویسندگان

 نویسندگان محترم

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند.

بر اساس قوانین مجله، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین نشریه، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند).

در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

هنگام ارسال مقاله لازم است سه  فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا اسامی نویسندگان و سازمان آن ها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد

فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

 لطفا فایل تعهدنامه را تکمیل و در قسسمت بارگزاری فایل ها تحت عنوان نامه به سردبیر (تعهدنامه) فراگذاری نمایید.

در سامانه نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور.

   Department, Faculty, University (Institution), City, Country

تمامی مقالات ارسالی به مجله اکولوژی سرزمین قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

راهنمای تهیه مقاله:

فونت ها به قرار تمپلت زیر است:

قالب اصلی تنظیم مقالات

دقت کنید که کلمات مقاله به هم چسبیده نباشند و بهتر است مقاله را به فرمت doc سیو کنید و چسبیده بودن کلمات را کنترل کنید.

در نمودارها و جداول از کلمات و اعداد انگلیسی استفاده نکنید و اعداد فارسی باشند. اعداد اعشاری فارسی را با اعشار از هم جدا کنید نه با نقطه یا ویرگول. در صورت لزوم استفاده از اعداد اعشاری انگلیسی این اعداد با نقطه اعشاری می شوند.

منابع انتها شماره گذاری لازم ندارد.

شکل ها و نمودارهایی که از سایر نرم افزارها مانند اکسل کپی پیست می شوند در صفحه آرائی به هم می ریزند باید به شکل مناسب و به صورت تصویر منتقل کنید.

از هرگونه نام و آدرس در متن مقاله خودداری کنید، حتی در بخش تشکر و قدردانی.

شناسه مقاله (فایل مشخصات نویسندگان)

 -همراه هر مقاله فایل حاوی اطلاعات ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

 -عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

 - نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم و مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)

 - نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی) پس از اخذ پذیرش

مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

فایل اصلی مقاله

صفحه اول

 • عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می‌شود باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده (گان) در فایل اصلی مقاله اجتناب شود.
 • عنوان مقاله نباید روزنامه‌ای باشد و باید معرف یک مقاله علمی پژوهشی باشد.
 • چکیده فارسی: در150 تا 350 واژه به ترتیب شامل: هدف، محدوده و جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه، روش نمونهگیری، روش پژوهش، ابزار پژوهش، بیان نوآوری و نتایج پژوهش تنظیم شود.
 • واژگان کلیدی فارسی: (4 تا 5 واژه) برگرفته از عنوان تحقیق و متغیرهای اصلی پژوهش باشد که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.
 • چکیده انگلیسی Abstract و کلید واژگان انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی با همان ترتیب).

سایر صفحهها 
مقدمه: باید حداکثر یک صفحه و شامل خلاصه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، سوال اصلی، هدف کلی تحقیق و بیان نوآوری تحقیق باشد.

 مبانی نظری: شامل چارچوب نظری و پیشینه تحقیق(پیشینه تحقیق شامل نام محقق، سال، عنوان مطالعه،  نتیجه آن باشد. در صورتی که پیشینه از منبع اصلی برداشته نشده باشد، منبع همراه با شماره صفحه معرفی شود) تیتر فرعی است.

روش انجام پژوهش: به ترتیب شامل معرفی روش تحقیق، جامعه آماری و روش تعیین حجم نمونه و تعداد آن،  روش نمونه گیری، معرفی ابزار، روش تعیین  پایایی ابزار و ضریب آن و مدل های استفاده شده در مطالعه باشد.

محدوده مورد مطالعه: شامل معرفی مختصر قلمرو مورد مطالعه همراه نقشه آن (نقشه از منابع معتبر اخذ و معرفی گردد).

 یافتهها: یافته‌های توصیفی بدون جدول در یک پاراگراف ارائه شود و یافته های استنباطی یا همان نتایج آزمونها همراه با شکل، نمودار و جدول مربوط به خود با تفسیر اطلاعات ارائه شده باشد. هر شکل، جدول و نمودار در زیر توضیحات مربوط به خود، آورده شود.

 - در متن مقاله به شماره­ عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها (در صورت وجود) با دقت اشاره شود و محل آن‌ها مشخص گردد.

 - کلیه شکل ‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه «شکل» نامگذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، نقطه و سپس عنوان ذکر گردد.

 - توضیحات و تفسیر مربوط به تمام نقشه‌ها، جدول‌ها و نمودارها باید در پاراگراف بالایی آن‌ها با ذکر شماره آورده شود. هیچ کدام از یافته‌ها نباید بدون تفسیر ارائه شوند.

 - نتایج و بررسی‌های آماری به یکی از روش‌های علمی منعکس شوند. چنانچه محاسبات آماری در سطوح 5% و 1% منجر به اختلاف معنی‌دار شده باشند به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتی که اختلاف معنی‌دار نباشد با علامت ns  مشخص شوند.

 - تمام اعداد اعشار باید با ممیز نوشته شوند.

بحث و نتیجهگیری هدف و روش حداکثر در سه سطر بیان شود و سپس به بحث در رابطه با نتایج به دست آمده پرداخته شود (با توجه به هدف پژوهش و یافته‌های سایر پژوهش­ ها). نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در تحقیق به دقت و با دلایل روشن ارائه گردند.

پیشنهادات:  راهکارها باید کاربردی باشند و با جملات مختصر، مفید بدون فعل، بدون شماره گذاری و مرتبط با یافته های تحقیق ارائه شوند.

 سپاس‌گزاری: در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می­شود، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نموده‌اند یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم تحقیق نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری گردد.

معادل فارسی مفاهیم و نام­ های خارجی در پانوشت ذکر شود.

منابع و مآخذ

 ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش APA مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. ذکر منابع در متن و فهرست به زبان  فارسی و انگلیسی بوده و منابع استفاده شده‌ی فارسی به همان زبان فارسی درج شوند. منابع باید مستند و معتبر بوده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی 5/0 سانتی متر برای خطوط دوم و بعد از آن (Hanging) مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده‌(گان) و سال انتشار منبع صورت گیرد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. نام مخفف مجلات باید بر اساس نام استاندارد آنها در لیست ISSN در فهرست منابع درج شوند.

نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله

توجه: در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر از عبارت­ های بی‌نا بی‌تا و بی‌جا استفاده شود

 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. سال انتشار، عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.
 • فصلی از یک کتاب یا مقاله‌ای از یک مجموعه مقاله که به وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رساند مانند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجموعه مقالات، شماره صفحه‌هایی که مقاله در آن درج شده است. محل نشر: ناشر.
 • کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. سال ترجمه، عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.
 • رساله و پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایان‌نامه، نام خانوادگی استاد راهنما، نام استاد راهنما. (سال، عنوان‌پایان‌نامه. گروه یا دانشکده ارائه شده، نام دانشگاه.
 • توجه: هنگام تبدیل نام و نام خانوادگی نویسندگان و همه مشخصات اثر مورد استفاده، باید عینا از واژه‌های لاتین به‌کار رفته در همان اثر استفاده شود.
 • مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
 • مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان به دبیرخانه مجله ارسال نماید.
 • تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.
 • مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.