اساس "اکولوژی سرزمین" دانشی میان رشته­ای و چند تخصصی است که در برگیرنده حداقل سه بعد "محیط"، "انسان" فضا" به صورت همزمان است. مقالاتی که فقط به یکی از این ابعاد بپردازد مورد پذیرش دفتر مجله نیست. تحقیقاتی که در زمینه سیاستگذاری، طرح ریزی، برنامه ریزی، ساماندهی و نظم بخشیدن به امور سیمای سرزمین و فضاها و مکان‌های زیستی و جغرافیایی (طبیعی و غیرطبیعی) انجام می­شود، در اولویت چاپ در مجله اکولوژی سرزمین قرار دارند.

- نوع مقاله­ های علمی که در این نشریه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرید عبارتند از : پژوهشی (Research Article)، مطالعه موردی (Case study)، کاربردی (Applied Article ).

   اولویت های پژوهشی مهم مجله اکولوژی سرزمین :

 1. ارزیابی وآسیب شناسی طرح­های کاربری، طرح­های توسعه منطقه ­ای، منطقه بندی سرزمین، سیاستهای فضایی، اقتصادی، زیست محیطی و اقتصادی و..
 2. راهکارهای کاهش و تنظیم انتشارات ناشی از گازهای گلخانه ­ای و تخریب جنگل.
 3. حفظ محیط زیست و مدیریت آن.
 4. انرژی­ های نو و توسعه پایدار.
 5. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی.
 6. بررسی چشم اندازهای نوین سیمای سرزمین در ایران وآینده نگاری توسعه منطقه­ای با رویکردی مبتنی بر پایه سناریوهای محیطی
 7. عوامل تأثیرگذار، استراتژی ها، موانع و مشکلات، چشم اندازها و برنامه ریزی و توسعه.
 8. مطالعه پیامدهای تغییرات آب و هوایی در مدیریت انرژی، معماری، شهرسازی.
 9. تجزیه و تحلیل و طراحی مستندات متریک­های سیمای سرزمین و ارائه راهکارهای اجرایی آن ها؛ برای مثال تعیین انواع کاربری ­ها؛
 10. گسترش و ترویج دانش جغرافیا و برنامه­ریزی پایدار با رویکرد مهندسی جغرافیایی فضا
 11. تحلیل فضایی، آینده پژوهی در راستای تغییر کاربری­ها، چشم اندازها، طراحی مجدد فضاها...
 12. راهکارهای توسعه و آمایش مناطق پیراشهری
 13. بررسی راهکارهای طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعاتی یکپارچهجغرافیایی( GIS )در پهنه سرزمین: برای مثال اراضی بایر، زمین های مسکونی، جنگل ها، مراتع، زمین های کشاورزی و..
 14. بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش حاشیه‌نشینی و توسعه ناموزون شهرها و مناطق
 15. ضرورت سنجی، امکان سنجی و طراحی شهرهای جدید، میانی و استراتژیک در پهنه سرزمین
 16. راهکارهای پیوند شهر و روستا از بعد فضایی و اقتصادی؛
 17. ارزیابی مجموعه بحران های فضایی، جمعیتی، زیست محیطی و اقتصادی در پهنه سرزمین و راهکارهای مقابله با آنها.
 18. مکان یابی و تحلیل مکان گزینی انواع کارکردها و خدمات در پهنه سرزمین.
 19. آلودگی­ های محیطی و برنامه­های آمایشی مقابله با آن.
 20. بررسی و تحلیل عدالت سرزمینی و برنامه های مدیریتی مربوطه.
 21. برنامه ریزی پایدار توسعه (گردشگری، صنعتی، فضایی و..) در پهنه سرزمین.
 22. ‏ راهبردهای سیمای سرزمین در مناطق حساس، آسیب پذیر و پهنه­ های مرزی.