اکولوژی انسانی مطالعه روابط بین سکونتگاه های انسانی و محیط طبیعی از طریق رویکردی چندرشته‌ای بوده  و اولین گام در برنامه‌ریزی و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

 اهداف و چشم اندازهای فصلنامه اکولوژی انسانی:

 • رویکرد جغرافیایی: بررسی رابطه انسان با محیط ، جغرافیای طبیعی و برنامه ریزی محیطی ، جغرافیای انسانی و برنامه ریزی کاربری اراضی، ارزیابی اکولوژیکی بین مناطق شهری و روستایی، جغرافیا و توسعه پایدار و....
 • رویکرد تغییرات اقلیم: تغییرات اقلیمی و تحولات اکولوژی طبیعی و انسانی، تغیبرات اقلیمی آینده نگری شرایط زیست کره زمین، تغیبرات اقلیمی  و مدیریت منابع آب و خاک و هوا .....
 • رویکرد فناوری‌های سبز و نوآوری: فناوری‌های جدید برای پایداری محیط‌ زیست، فن آوری های انرژی های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و محیط زیست طبیعی و انسانی
 • رویکرد مدیریتی: مدیریت بلایای طبیعی و تاب آوری محیطی، مدیریت منابع طبیعی،سیاست های مدیریت منابع طبیعی، مدیریرت بحران در اکولوژی سرزمین و مدیریت آلودگی های زیسط محیطی ، مدیریت منابع انرژی تجدیدپذیر، مدیریت منابع آب و خاک  و......
 • رویکرد برنامه ریزی شهری : تاثیر برنامه ریزی شهر بر اکولوژی سکونتگاهای شهری انسانی ،تاثیر برنامه ریزی شهری بر عملکرد زیست محیطی شهر و......
 • رویکرد شهرسازی : پایداری و طراحی شهری، تاثثیر پارامترهای زیرساخت شهری بر اکوسیستم و اکولوژی محیط زیست ، بررسی پارادیم های شهر سبز، شهر کشاورزی، شهر و......
 • رویکرد برنامه ریزی روستایی: تحولات زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی  روستا ، کشاورزی پایدار و توسعه روستایی، شیوه های پایدار در کشاورزی، نقش روستا در توسعه
 • رویکرد توریسم واکوتوریسم: گردشگری پایدار، اثرات گردشگری بر محیط زیست و......
 • رویکرد فرهنگی واجتماعی: تاثیرات ابعاد فرهنگ جامعه برای حفاظت از محیط زیست و فرهنگ و تحولات اکولوژیکی ،تأثیرات اجتماعی بر تغییرات محیطی و.....
 • رویکرد اقتصادی: بررسی مدل های اقتصادی برای توسعه پایدار، تجزیه و تحلیل استراتژی توسعه پایدار اقتصادی و....
 • رویکرد جمعیت شناختی: بوم شناسی و پویایی جمعیت، تحولات  کمی و کیفی جمعیت انسانی و تأثیرات اکولوژیکی آنها و.....
 • رویکرد اخلاقی و فلسفی : نحوه نگرش ادیان بر محیط زیست ، نقش اخلاق در تصمیم گیری های مسائل محیط زیست طبیعی و انسانی، نقش های جنسیتی در مدیریت محیطی و.....
 • رویکرد روانشناسی: تاثیرات رفتار انسان بر محیط و رابطه متقابل هر دو، بررسی تأثیر آلودگی های محیطی و انسانی بر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان او.....
 • رویکرد بهداشتی: محیط زیست و امراض، ارتباط بین عوامل محیطی و سلامت انسان، کرونا و تغییرات محیط طبیعی و انسانی
 • رویکرد آموزش و آگاهی زیست محیطی: ترویج آموزش محیط زیست در محیط های مختلف ، دانش بومی و شیوه های زیست محیطی،برجسته سازی دانش بوم شناختی سنتی و.....
 • رویکرد امنیتی : حاکمیت و سیاست زیست محیطی جهانی، سیستم های غذایی و امنیت جوامع انسانی، رابطه بین جوامع بشری و منابع غذایی، حفاظت از حیات وحش و همزیستی انسانی و....
 • رویکرد تاریخی : تحولات تاریخی و تغییرات محیطی طبیعی و انسانی، تعاملات تاریخی بین انسان و محیط  و....