نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه گلستان

2 دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان

4 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان

10.22034/el.2023.386956.1008

چکیده

زندگی شهری و مدرن امروزی با وجود آخرین و به روزترین فناوری‌ها توانسته جریان زندگی مردم را نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر کند و سختی‌هایی را که مردم در گذشته متحمل می‌شدند، از میان بردارد، امّا این نوع زندگی مشکلی تازه با خود آورده است، که قبلاً چندان قابل پیش بینی نبود؛ افسردگی و نبود شادی. متأسفانه به دلیل ساخت غیرکارشناسانه شهرهای بزرگ، از بین رفتن فضاهای طبیعی و آلودگی بصری، ترافیک خسته کننده، آلودگی صوتی و هوا، زندگی در شهرها بشدت طاقت‌فرسا شده و شرایط نامطبوع زندگی در شهرهای شلوغ باعث ایجاد بیماری‌های مختلفی از جمله افسردگی، اضطراب و اختلا‌ل‌های روانی و جسمی شده است. این پژوهش با هدف بررسی مولفه‌های شهر شاد در نواحی شهر گرگان، در راستای حرکت به سوی ایجاد محلات شاد تلاش می‌کند. فرآیند حاکم بر این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای، اسنادی و پیمایشی است. محدوده پژوهش 8 ناحیه شهری گرگان است که با 7 معیار شهر شاد مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در مدل تصمیم‌گیری AHP شاخص سرمایه انسانی با امتیاز (784/0) در اولویت اول، اعتماد اجتماعی با ضریب (372/0) در اولویت دوم و آلودگی‌های بصری با ضریب (330/0) در اولویت سوم بیشترین تأثیر را در حرکت یک ناحیه به سمت شهر شاد داشته است. همچنین بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره COPRAS ناحیه 1 با امتیاز (1) در رتبه نخست از لحاظ شاخص‌های شهر شاد، ناحیه دو با ضریب (975/0) در رتبه دوّم و ناحیه 6 با امتیاز (946/0) در رتبه سوّم از لحاظ شاخصهای شهر شاد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey Of Urban Areas Based On TheIndicators Of The Happy City(Gorgan City)

نویسندگان [English]

 • javad samiei 1
 • Ebrahim moammeri 2
 • hakimeh faridnia 3
 • khodarahm bazzi 4

1 Graduated from Golestan University

2 Ph.D student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University

3 Master of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Golestan University

4 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Golestan University

چکیده [English]

Today's urban and modern life, despite the latest and most up-to-date technologies, has been able to make people's lives much easier than in the past and remove the hardships that people had to endure in the past, but this type of life has brought a new problem with it. which was not predictable before; Depression and lack of happiness. Unfortunately, due to the unprofessional construction of big cities, the loss of natural spaces and visual pollution, exhausting traffic, noise and air pollution, life in cities has become very exhausting and the unpleasant conditions of life in crowded cities cause various diseases such as depression, anxiety and disorders. It has become mental and physical. This research aims to investigate the components of a happy city in the areas of Gorgan city, in line with the movement towards creating happy neighborhoods. The governing process of this research is descriptive-analytical in terms of purpose, application and type of research method. The method of collecting data and information is library, document and survey. The scope of the research is 8 urban areas of Gorgan, which have been measured and analyzed with 7 criteria of a happy city. The research results show that in the AHP decision model, the human capital index with a score of (0.784) is the first priority, social trust with a coefficient of (0.372) is the second priority, and visual pollution with a coefficient of (0.330) is the first priority. Third, it has had the greatest impact on the movement of a district towards the happy city. Also, based on COPRAS multi-criteria decision making model, District 1 with a score of (1) ranks first in terms of the indicators of Shad City, District 2 ranks second with a coefficient of (0.975) and District 6 ranks first with a score of (0.946). The third is in terms of the indicators of the happy city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • happy city"
 • AHP"
 • COPRAS"
 • "
 • Gorgan city"
 1. اورکی، پریوش؛ رضایی، محمدرضا؛ مبارکی، محمد؛ اکبریان­رونیزی، سیدرضا. (1398). تحلیل فضایی عوامل موثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر یزد، مجله شهر پایدار، دوره2، شماره 3، صص 39-19.
 2. آرگایل، مایکل؛ کلانتری، مهرداد. (1383). روانشناسی شادی، مترجمین مسعود گوهری، حمید طاهر­نشاط‌دوست، حسن پالاهنگ، فاطمه بهرامی. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، ص 384.
 3. بابایی، غلامرضا؛خویی نژاد، غلامرضا. (1389). بررسی میزان نشاط و شادابی شهرمندان و راهکارهایی برای تقویت آن، مشهد پژوهی، سال سوم، شماره 5، ص 177-152.
 4. باستانی، سوسن؛ ملکی پور، سمانه. (1395). بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی ساکنان ٩ محلۀ شهر تهران، مجله توسعه محلی (روستائی- شهری)، دورۀ هشتم، شمارۀ 1، ص 26-1
 5. بحرینی، حسین؛ طبیبیان، محمد. ( 1377). مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نشریه محیط شناسی، شماره 21 و 22، ص 56-41.
 6. بردبار، حامد؛ خنیفر، حسین؛ فروغی قمی، فریبا. (1392). مدیریت شهر شاداب: نگاهی به مدیریت امور عمومی و شهرسازی با رویکردی به معارف دینی و نگره بومی، تهران: انتشارات سارگل، ص 272.
 7. جکسون، مایکل سی، 1393، تفکر سیستمی: کل­گرایی خلاق برای مدیران ترجمه علی­محمد احمدوند و غلام جاپلقیان، انتشارات جهان جام جم، تهران.
 8. چلبی، مسعود؛ موسوی، سید محسن. (1387). بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره نهم، شماره 1 و 2 ، صص57-
 9. ربانی، علی؛ ربانی، رسول؛گنجی، محمد. (1390). رویکردی جامعه شناختی به احساس شادمانی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان، نشریه مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره1، ص 73-39.
 10. رجبی امیرآباد، ربابه.، و رحمانی، بیژن(1399). نقش فضاهای شهری در ارتقای کیفیت زندگی )مطالعه موردی شهر ملایر). فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 58،صص337-319
 11. رنجبر، مهناز .(1391). بررسی جامعه شناختی شادمانی با تأکید بر رویکرد نظریه بازکاوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 12. سجادیان، ناهید، دامن باغ، صفیه( 1400). تحلیل جغرافیایی نقش مکان بر احساس نشاط شهروندان اهواز براساس شهر شاد، پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دورة 9 ، شمارة 3 ، صص 799-761
 13. شهبازی، امیرحمزه؛ قاسم آبادی، هادی، سرگزی، زینب. (1398). ارزیابی تحلیل مولفه­های شهر شاد در شهرهای دارای سابقه مصیبت عظیم: پژوهش موردی شهر بم، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، مقالات آماده انتشار، 15 آبان.
 14. شهرداری گرگان. (1397). شهرداری مناطق (1.2.3) شهر گرگان، معاونت شهرسازی و معماری.
 15. صالحی­امیری، سیدرضا. (1386). میزگرد نسبت شوراها و مسائل فرهنگی شهری، ماهنامه اطلاعا رسانی شوراها، سال دوم، شماره 9، صص 12-3.
 16. صفاری نیا، مجید؛ عماری، حسن؛ بهشتی مقدم، الهام. (1392). روانشناسی شهر ، تهران: انتشارات آوای نور، ص 192.
 17. طاهر نشاط دوست، حمید؛کلانتری، مهرداد؛ مهرابی، حسینعلی؛ پالاهنگ، حسن؛ نوری، نرگس السادات. (1388) .تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه. جامعه شناسی کاربردی، شماره پیاپی 33، شماره 1، 118-105.
 18. فاضلی، نعمت الله. (1392). تأملات خیابانی درآمدی بر شادی و شهر در ایران، کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 66، صص 57-46.
 19. گل، یان. (1387). زندگی در فضای میان ساختمانها، ترجمه شیما شصتی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 198.
 20. گلکار، کوروش. (1380). مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری، نشریه صفه، شماره 32، ص 38-65.
 21. مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1395- 1390.
 22. مونتگمری، چ(1396). شهر شاد. ترجمه حاتمی نژاد ح،. سلیمان زاده، م.، و فتوحی مهربان، ب. تهران : انتشارات آراد کتاب.
 23. منصوری رضی، مهسا؛ خطیبی، سیدمحمدرضا. (1396). بررسی نقش فضاهای شهری بر شادی آفرینی (نمونه موردی شهر گرگان) کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر.
 24. موسی­زاده، علی؛ محمدی، مریم. (1396). بازشناسی عوامل موثر بر تحقق مفهوم فضای شهری شاد از خلال بررسی تارب جهانی، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، ایران- تبریز.
 25. ناصری، اسماعیل. سهرابی، فرامرز. (1388). بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره سوم، شماره چهارم.
 26. وزیری، وحید؛ حاجلو، نادر؛ رضایی­شریف، علی؛ کرامتی، صدف. (1394). بررسی شاخص­های تعیین کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق­های شهری( منطقه1 شهر اردبیل)، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران،دوره6، شماره 10.

 

 1. , khoram(2019). Effective Indicators of Promoting Social Interactions in Urban Public Spaces with a Happy City Approach. SOCIO-SPATIAL Studies, Volume 3, Issue 7 September 2019 Pages 49-61
 2. Antucheviciene, J., Zakarevicius, A., Zavadskas, E.K. (2011). Measuring congruence of ranking results applying particular MCDM methods. Informatica, 22(3), 319-338.
 3. Glaeser, l. Edward., Gottlieb, D. Joshua and Viz, Oren. (2014). Unjappy cities, National bureau of economic research, Cambridge, p 64.
 4. Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, S. (2017). The Social Foundations of World Happiness. World Happiness Report 2017, 8  
 5. https://thehappycity.com/project/happy-streets/
 6. Jacobs, Alan and Appleyard, Donald. (1987). Toward an urban design manifesto, APA journal, 112-120.
 7. Montgomery, C. (2007). From living hell to living Globe and Mail.
 8. Montgomery, Ch. (2013). Happy city: Transforming our lives through urban design , Publisher: Penguin Books Ltd, p 359.
 9. Mulliner, E., Smallbone, K. & Vida, M. (2012). An assessment of sustainable housing affordability using multiple criteria decision making method. Omega the international Journal of Management Science, (41)2, 1-10.
 10. Tibbalds, Francis. (1988). Mind the gap! A personal view of the value of urban design in the late twentieth century. The Planner, 74 (3): 11–15.
 11. Vennhoven, Ruut. (1988). The utility happiness, Social indicators research, vol 20, pp 333.