نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان . ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان. ایران و نویسنده مسئول

3 استادیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان. ایران

10.22034/el.2023.392245.1010

چکیده

جنبش باغشهر در دورانی پدیدار گشت که سوء استفاده انسان از طبیعت و محیط طبیعی بطور فزاینده ای در دستور کار سیاسی اصلاح طلبان غربی قرار گرفت که مشتاق تمدن و پیشرفت بودند. باغشهر می توانست این آثار زیانبار سرمایه داری صنعتی را کاهش دهد و ملزومات ضروری برای زندگی سالم را مخصوصا برای کارگران شهری فراهم کند. هاوارد باور داشت، باغشهر می تواند سلامت اجتماعی ، فرهنگی و همچنین جسمی طبقه کارگر شهری را با فراهم آوردن فضاهای از پیش طراحی شده برای زندگی و روابط نزدیکتر با طبیعت ، بهبود بخشد . هاوارد در جستجوی راه حل های برنامه ریزی برای مسائل پیچیده شهری بود که ناشی از رشد پیش بینی شده و توقف ناپذیر شهرهاست . لذا هدف از این تحقیق اینست که با تجزیه و تحلیل نظریه باغشهر هاوارد از آن برای مقابله با مسائل شهری معاصر الهام بگیریم. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای آمیخته کیفی-کمی و پیمایشی با رویکرد اکتشافی بوده و از نظر هدف از نوع کاربردی است . جامعه آماری نیز کارشناسان اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در شهر زنجان و اساتید برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز بودند که براساس روش گلوله برفی 30 نفر انتخاب شدند. یافته ها حکایت از پیامدهای معماری مدرن در عدم توجه به فضاهای باز و حذف حیاط بود که از دهه 1980 بالکن جایگزین آن گردیده بود . این پیامدها ، بوضوع نتایج خود را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل خانه باغ( باغشهر) نشان داده است. نتیجه تحقیق در پی آن است تا با بهره گیری از بینش شکل گیری جنبش باغشهر ، به تبیین چالشهای عدم توجه به نظام باغشهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران بپردازد. توجه به استانداردهای فضاهای باز و نیمه باز و فضاهای سبز شهری از پیشنهادات این پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining The Necessity of Garden City System In Urban Planning Projects Of Iran

نویسندگان [English]

 • mahboob reyhan 1
 • mohsen ahadnejad 2
 • taghi heydari 3

1 PhD student of geography and urban planning, Zanjan University, Iran

2 , Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Iran

3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Iran

چکیده [English]

The Garden city movement emerged when human abuse of nature and the natural environment was increasingly included in the political of Western reformers who were eager for civilization and progress. Garden city could reduce these harmful effects of industrial capitalism and provide essential necessities for a healthy life, especially for urban workers. Howard believed that Garden city could improve the social, cultural and physical health of the urban working class by providing pre-designed spaces for living and closer relationships with nature. Howard was looking for planning solutions to the complex urban problems that result from the predicted and unstoppable growth of cities. Therefore, the purpose of this research is to take inspiration from Howard's garden theory to deal with contemporary urban issues. In terms of its nature, this research is of the type of mixed qualitative-quantitative and survey research with an exploratory approach, and in terms of its purpose, it is of an applied type. The statistical population was the experts of Urban planning and Agricultural in Zanjan city and urban planning professors of Tabriz University, who were selected based on the snowball method. The findings were indicative of the consequences of modern architecture in not paying attention to open spaces and removing the courtyard, which had been replaced by the balcony since the 1980s. These consequences have shown their results in changing the use of agricultural land in the form of Garden home(Garden city). The result of the research seeks to explain the challenges of not paying attention to the Garden city system in the urban planning system of Iran by using the insight of the formation of the Garden city movement. Paying attention to the standards of open and semi-open spaces and urban green spaces is one of the suggestions of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Explanation
 • Necessity
 • Garden City
 • Planning
 1. اسمعیلی ، فضل الله . متقی ، افشین . وقاری ، مژگان و حسینی امینی ، حسن (1393) ارزیابی مقدماتی پیامدهای طرح با غشهر در رشد فضاهای شهری نمونه موردی : شهریار . فصلنامه جغرافیا . سال دوازدهم . شماره 40 ، بهار .
 2. بدلی، فاطمه و صبوری، صابر (1398) .طراحی مجتمع مسکونی در شهر تبریز با رویکرد ارتقای فضاهای عمومی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدSc. ». گرایش : مهندسی معماری. زمستان. 1398. موسسه آموزش عالی سرا ج.
 3. حسینی ، سیدهادی ؛ پوراحمد ، احمد ؛ حاتمی نژاد ، حسین (1385) ، آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور، پژوهش های جغرافیایی شماره 58 ، زمستان 1385
 4. حقیقت بین ، مهدی . انصاری ، مجتبی و ذبیحان ، شیرین (1390) . بررسی اصول باغشهر هاوارد و مقایسه آن با باغشهر صفوی. نقش جهان . سال دوم . شماره دو .ص 67-78
 5. خامدی ، مریم و رضوانی، علی اصغر (1391) . نقش باغشهرها از منظر محیطی ، در جذب گردشگر و توسعه گردشگری ، مطالعه موردی :شهر ابهر. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و توریسم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1391
 6. جوزن، مهسا؛ پورمحمدی ، محمدرضا ؛ چوبساز، سهیلا(1394) . بررسی تغییرات گونه های مسکن طی سال های 1340-1390 (شهر تبریز). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه تبریز.شهریور 1394
 7. روشن ، علی؛ امیری، سید یوسف؛ بمانیان ، محمد رضا(1392). طراحی مجتمع مسکونی با نگاهی به نظریه باغ شهرها .پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد انرژی معماری. اسفند 1392 ،دانشگاه گیلان.
 8. سلطان زاده، حسین، (1390). نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه سنتی"، مجله پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 75 ، دانشگاه تهران
 9. سلطانی ، ابوالفضل و محبوب ، سید ناصر (1397) . بررسی الگوی شهرسازی باغشهر اسلامیه بعنوان الگویی برتر و مقایسه آن با نظریه باغشهر هاوارد. سال چهارم . شماره یازده . تابستان 1397.
 10. شامی ، مهدی ؛ محمدی یگانه ، بهروز؛ چراغی ، مهدی . اثرات اقتصادی و اجتماعی احداث باغ شهرها بر روستاهای پیرامون مطالعه موردی: شهرستان زنجان. پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،گرایش برنامه ریزی کالبدی. دانشگاه زنجان .پاییز 1400.
 11. عینی فر، علی رضا، قاضی زاده، ندا(1389). گونه شناسی مجتمع های مسکونی تهران با معیار فضای باز، آرمان شهر، شماره
 12. محمدی میانرودان ، ندا ؛ احدنژاد روشتی، محسن . بررسی روند توسعه فیزیکی شهر با تاکید بر تغییرات منطقه پیرامون ( مورد مطالعه : حریم شهر زنجان ).پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی منظقه ای. دانشگاه آزاد تهران مرکزی .زمستان 1392
  • معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان، 1395.
 13. طرح توسعه و عمران )جامع( شهر زنجان ، مطالعات محیط طبیعی و اجتماعی شهر، جلد سوم ، ویرایش سوم ، 1392
 14. یعقوبی ، جعفر و حمیدی، کلثوم ( 1395). مدل سازی پیامدهای توسعه باغ شهرها با استفاده از نظریه مبانی، فصلنامه جغرافیا و توسعه.شماره44.
 15. Bagheri ,Mahsa .Traces of Social Sustainability in Garden Cities- Karlsruhe as a Case Study. European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 4, 250-260
 16. Bilgin,Ihsan (2015), Amerikan Bahçeşehir Hareketi’nin " Tarihsel Dönemler Üzerinden İncelenmesi .Güz ’14-15.
 17. Guney,Yasamin ( 2007), type and typology in architectural discourse ,BAU FBE Dergisi. pp – 1.
 18. Dines ,M,G (2016) , Garen Cities of the Americas: Greenblt  and elpalomar , a comparative case study on the models translation to the American continents.
 19. Hall, Peter, Cities of Tomorrow .2014.
 20. Hur M (2004) , factors that influence satisfaction with neighborhood. Paper presented at the environmental design reaserch association,35.
 21. Ilerisoy,z (2016), bahce- sehir kavrami ve Ankara bahcelievler semti uzerinden irdelenmesi.
 22. Rowland, Jennifer (2011),Conceptualizing Urban Green Space within Municipal Sustainability Plans:
 23. Rego,R.L (2016), garden cities and suburbs in brazil: recurrwent adaptations of a concpt.
 24. Samuel M. Clevenger & David L. Andrews (2017), A Peaceful Path to’ Healthy Bodies: The Biopolitics of Ebenezer Howard’s Garden City.
 25. Wildetmuth .Todd. A (1997).yesterdays city of tomorrow : the Minnesota experimental city and green urbanism. B.S., Northwestern University, 1997