نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان . ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان. ایران و نویسنده مسئول

3 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان. ایران

10.22034/el.2023.401380.1014

چکیده

در شهر زنجان 99/4 متر مربع سرانه فضای سبز وجود دارد و با سرانه 8 متر مربع برای هر شهروند در طرح تفصیلی، 01/3- مترمربع کسری سرانه فضای سبز شهری را نشان می دهد . پیامد این کمبود ، خود را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل باغشهر در شهر زنجان نشان داده است. هدف پژوهش حاضر نیز که به روش توصیفی – تحلیلی با رویکرد اکتشافی انجام شده است و از نظر هدف از نوع کاربردی است ؛ نگرشی مجدد به نظریه باغشهر می باشد . جامعه آماری پژوهش نیز کارشناسان اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی شهر زنجان و اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریزکه براساس روش گلوله برفی 30 نفر انتخاب شدند . در مرحله اول متغیرهای کلامی بصورت اعداد فازی مثلثی تعریف شدند ، سپس تحلیل داده های میدانی که شامل مصاحبه ها و پرسش نامه های باز بودند به روش تحلیل محتوای کیفی طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی(گزینشی) انجام شد که در 12 مقوله ابتدایی شناسایی شدند . در مرحله کد گذاری محوری بین مقوله های ابتدایی ارتباط برقرار شد و مقوله ها در قالب 6 مقوله ی محوری دسته بندی شدند . در مرحله کدگذاری انتخابی( گزینشی ) ، مقوله های محوری شناسایی شده بصورت نظام مند و در قالب 3 طبقه کلی دسته بندی شدند. با توجه به اینکه میزان اختلاف نظر خبرگان در دو مرحله اول و دوم دلفی کمتر از حد آستانه خیلی کم(2/0) بدست آمد ، نظر سنجی در این مرحله متوقف شد . ضعف مدیریت شهری ، ضعف قوانین سازمانهای شهری ، مدیریت ناکارآمد ، نبود شفافیت‌های قانونی و وجود بندها و تبصره‌های مختلف دربارة تغییر کاربری اراضی، از عوامل ایجاد کننده و به چالش کشیده شدن مساله باغشهر در شهر زنجان بوده اند. لذا شفاف سازی قوانین و نقش آن در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و کاهش موازی کاری بین سازمانهای دولتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A reconceptualization the theory of garden city and the cause and challenges the production of Iran's garden cities (case study: Zanjan city)

نویسندگان [English]

  • mahboob reyhan 1
  • mohsen ahadnejad 2
  • taghi heydari 3

1 PhD student of geography and urban planning, Zanjan University, Iran

2 , Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Iran

3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Iran

چکیده [English]

In the zanjan's city, there are 4/99 square meters of green space per person, and with 8 square meters in the detailed plan, it shows a deficit of- 3/01 square meters per person. The consequence of this deficit has shown itself in the change of agricultural land use in the form of garden city. The current research is an applied type in terms of purpose, which was done with the purpose of establishing and challenging these garden cities in a descriptive-analytical method with an exploratory approach. The statistical population of the research was 30 experts Urban planning and Agricultural of Zanjan and urban planning professors of Tabriz 's University based on the snowball method.

In the first stage, the verbal variables were defined as triangular fuzzy numbers, then the analysis of the field data, which included interviews and open questionnaires, was performed using the qualitative content analysis method in three stages of open, central and selective coding, which was divided into 12 categories. They were initially identified. In the phase of axial coding, a relationship was established between the primary categories and the categories were grouped into 6 axial categories. In the selective coding stage, the core categories identified were systematically categorized into 3 general categories. Due to the fact that the amount of disagreement between the experts in the first and second stages of Delphi was less than (0.2), the survey was stopped at this stage. Weak urban management, weak rules of urban organizations, inefficient management, deficit legal transparency, and the existence of various clauses and notes regarding the change of land use have been the factors that created and challenged the issue of Garden cities in Zanjan. Therefore, clarifying the laws and its role in preventing land use change and reducing parallel work between government organizations is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory
  • Garden citiy
  • challenge
  • Zanjan