نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

10.22034/el.2023.424611.1017

چکیده

تغییرات آب و هوایی به عنوان یک چالش چندافرهنگی به سطح جهانی تبدیل شده و بر اثر آن، زندگی انسان‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است. این پدیده باعث افزایش دمای سطح زمین، حوادث جوی ناگهانی، و تغییرات در الگوهای بارش شده است. این تحولات، از طریق تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان‌ها، به چالش‌های جدید در زمینه‌های بهداشت عمومی، ایمنی غذایی، و استقرار اقتصادی مناطق مختلف منجر شده است. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت مسئله و موضوع مورد بررسی، از نوع توصیفی - تحلیلی است و از نوع مطالعات کاربردی با تاکید بر روش های کمی است هدف پژوهش ارزیابی فشار فیزیولوژیکی به منظور برقراری آسایش بین جذب و دفع گرما (مورد مطالعه:استان گیلان) است جهت شناسایی فشار عصبی بالای20درجه و پایین20 درجه سانتی‌گراد و تعیین درجه آسایش معیارهایی از قبیل: (دمای هوا برحسب درجه فارنهایت، میانگین رطوبت نسبی بر حسب درصد، میانگین حداقل دمای هوا برحسب درجه سانتی‌گراد،سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه مورد ملاحظه قرار گرفته اند به منظور پهنه بندی شاخص فشار عصبی از داده های ایستگاه های هواشناسی استان گیلان استفاده گردید و خروجی نهایی با ضریب آسایش حرارتی در محیط GISمحاسبه شد تمامی فرایندها و تجزیه تحلیل داده ها در محیط GIS با مدل IDWزمین آماری که این تکنیک نقاط مجهول را بر اساس خود همبستگی بین نقاط اندازه گیری شده و ساختار فضایی آنها پیش بینی می‌کند ارزیابی گردید درپایان جهت نشان دادن نقشه نهایی خروجی نهایی در 7 طبقه جداگانه برای هر دو عرصه دما قرار داده شد نتایج حاصل از ارزیابی فشارعصبی نشان داد که بیشتر ایام سال بخش‌های مرکزی استان گیلان در شرایط همراه با آسایش جذب و دفع گرما برای سلامت انسان قراردارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Climate Change on Human Behavior and Stress

نویسندگان [English]

 • Mitra Sadat Fathifard 1
 • Fateme Javid 2
 • Abbas Rahdan 3

1 Graduate of Master of Range Management. Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology. Isfahan, Iran.

2 Graduate of Master's degree in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran.

3 Ph.D. student of Watershed Science and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Climate change has become a global, cross-cultural challenge, significantly impacting human lives. The phenomenon has led to an increase in surface temperature, sudden weather events, and alterations in precipitation patterns. These changes pose new challenges in public health, food safety, and economic stability across various regions. This research, characterized as a descriptive-analytical study with an emphasis on quantitative methods, aims to assess physiological stress for the establishment of comfort in heat absorption and dissipation (Case study: Gilan Province). The objective is to identify high and low physiological stress levels above 20 degrees and below 20 degrees Celsius, respectively. Criteria such as air temperature in Fahrenheit, average relative humidity, minimum air temperature, and wind speed were considered for the evaluation. The data from meteorological stations in Gilan Province were used to classify the physiological stress index, and the final output was calculated using the Heat Comfort Coefficient in GIS environment. All processes and data analysis in GIS environment were assessed using the Inverse Distance Weighting (IDW) statistical model, which predicts the spatial structure of unknown points based on the correlation between measured points. In the end, the final output map was categorized into 7 separate layers for both temperature ranges. The results of the physiological stress assessment indicated that most days in the central parts of Gilan Province are associated with comfort in heat absorption and dissipation, promoting human health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessment
 • Physiological Stress
 • Human Comfort
 • Gilan Province
 1. اسماعیلی، رضا.، اکرم صابرحقیقت.، و شراره ملبوسی. (1389). ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی بندر چابهار در جهت توسعه گردشگری، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، ایران، زاهدان، ص 10.
 2. بهادری، ع. 1391. بررسی اقلیم و شاخص آسایش در شهرستان بوشهر، ادارۀ کل هواشناسی استان بوشهر، بهار 1391.
 3. صفایی‌پور، م.، شبانکاری، م.، تقوی، س. ط. 1392. شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعۀ موردی: شهر شیراز)، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 24، پیاپی 50، شمارۀ 2، تابستان 1392.
 4. قرخلو، مهدی.، مهدی رمضانزاده.، و جواد گلین. (1388). اثرات زیست محیطی گردشگری بر سواحل شهر رامسر، جغرافیای انسانی، سال اول، شماره 3، صص 1- 12.
 5. حیدری، ش.، غفاری جباری ش.، ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺤﺪودة زﻣﺎﻧﻲ آﺳﺎﻳﺶﺣﺮارﺗﻲﺑﺮایﺷﻬﺮﺗﺒﺮﻳﺰ، مجله مهندسی مکانیک مدرس، 1389، شماره 4، ص ص 37-44.
 6. راهنمای روش­های توزیع مکانی­عوامل اقلیمی با استفاده از داده­های نقطه­ای، نشریه معاونت نظارت و راهبردی،1390.
 7. Azari, Mahmood, moradi, hamid reza, saghafian, Bahram, manije, faramarzi, 2013, evaluating the hydrological effects of climate change in the gorgan rood watershed, soil and water publication (agriculture industry and sciences), volume 27, number 3, pages 537- 547. (in farsi)
 8. Alizade, amin, 2002, applicable hydrology principles, mashhad’s ferdosi uiveristy publications, 14th publication. (in farsi)
 9. Arnold, C.D. and W.J. Elliot, (1996), CLIMGEN Weather Generator Predictions of Seasonal Wetand Dry Spells inUganda. Trans of ASAE 39(3): 969-972.
 10. Biau, Gerard, Zorita Ednardi, Von Storch Hans and Wackernagel (1999). “Estimation of precipitation by Kriging”. in the EOF Journal of Climate, Vol.12
 11. Danuso, F. et al., (1997), CLIMAK reference manual. DPVTA, University of Udine, Italy, 36  p.
 12. Esmaiili, reza, saber haghighat, akram, malboosi, sharare, 2010. Evaluating the welfare area circumstances of chabahar port in order of tourism development, fourth international Islamic geographers of the world congress, Zahedan.(in farsi)
 13. Ghobadian and mahdavi 2005, regional design, theoretical principles and applying the energy application in building, university of Tehran publications. (in farsi)
 14. Golabi, mohammad reza, akhund ali, ali mohammad, radmanesh, fereydoun2013, anticipation of welfare region’s charachteristics of the city of Abadan using the time series analysis, water and soil publication (agriculture industry and sciences), volume 27, number 6, pages 1235- 1246. (in farsi)
 15. Hasan abadi and lashgari, 2012, evaluating the human bio-climate of garmsar field’s south west in order to create a touristic- leisure complex by using the mahani and terjong criteria, area geographic quarterly, ninth year, number 35.
 16. [Hashemi nasab, sadat 2011, human ecology zoning of the Semnan province, M.A. theses, literature and human sciences faculty of isfahan’s payame noor university. (in farsi)
 17. Jay, Edington, m, Edington, esmaiel kahrom’s translation 1995, ecotourism, ecology, leisure activities and tourism industry, environment organization publications, Tehran.
 18. Johnson, G.L., C.L. Hanson, S.P. Hardegree and E.B. Ballard, (1996), Stochastic WeatherSimulation: Overview and analysis of two commonly used models. Journal of Applied Meteorology 35: 1878- 1896.
 19. Kasmaii, morteza 1993, Iran’s regional zoning, housing and housing lands, housing building research center. (in farsi)
 20. Kasmaii, morteza 2003, region and architecture, 5th publication, soil publications. (in farsi)
 21. Karami, fariba, hanie, kazemi, 2012, locational monitoring of underground’s waters saltiness in the year of drought and timid criteria, case study: Tabriz, geography and development, number 28, fall, pages 79-94. (in farsi)
 22. Khorshid doost, ali mohammad, Yousef, ghavidel, 2004, an intorudction to philosophic principles, theories and modern concepts of water and meteorology, geographical space, number 12, pages 1- 23. (in farsi)
 23. Mir moosavi, seyed hossein, mazidi, ahmad, khosravi, younes, 2010, determining the best method of statistics land in order to estimate the rain distribution using the GIS (case study: Isfahan province), geographic space science and research publication, Islamic azad university ahar branch, 10th period, number 30, pages 105- 120. (in farsi)
 24. Mohammadi, bakhtiar 2014, estimation and analysis of the time- location circumstances of regional welfare in the kordestan province, geographical research quarterly, 29th year, number 2, 113 consecutive number, pages 159- 176. (in farsi)
 25. Moafi, madani, seyede fateme, mousavi, baygi, mohammad, hossein, Ansari, 2012, anticipating the drought status of Khorasan razavi province’s during the 2011- 2030 period using the sub scale of output statistical visible model LARS- WG5, geography and natural disasters, number 3, pages 21- 37. (in farsi)
 26. Morillon-GalvezD,Saldana-FloresR.;­2004,­ Tejeda-MartinezAHuman bioclimatic atlas for Mexico; Solar Energy,Vol.76.
 27. Olgay V. 1973. Design with climate,Princeton University press.,p185.
 28. Ping Lin, T. Matzarakis, A, 2011, Tourism climate information based on human thermal perception in Taiwan and Eastern China, Tourism Management,volume 32,pp 492-500.

 

 1. Richardson, C.W., Wright, D.A., (1994), WGEN: A model for generating daily weather variables. USDA,     Agricultural Reserch Service ARS-8
 2. Roshan, gholam reza, arogh, mohammad nejad, 2012, anticipating the hydrological alterations of the urmia’s lake water level with the approach to the different hypotheses designs of global warming in the coming decades, quantitative geomorphic studies, number 3, pages 69- 88. (in farsi)
 3. Safaii poor, masoud, shabankari, masoud, taghavi, seyede tayebe 2013, effective ecological criteria on evaluating the human’s welfare (case study: the city of shiraz), geography and environmental planning, 24th year, 50 continuous, number 2, summer, pages 193- 210. (in farsi)
 4. Samiee, M,B. Saghafian, and M. Mahdavi. (2006), Regional Analysis of Drought Intensity (case stady: Tehran Provincel, Iranian j). Natural Res; 59(1) 27-39. (in farsi)
 5. Sharpley, A.N., and J.R. Williams, (1990), EPIC-Erosion/Productivity Impact Calculator: ModelDocumentation. US Department of Agriculture Technical Bulletin No.1768,235 p.
 6. Toy S., Yilmaz S., Yilmaz h.; 2007, Determination of bioclimatic comfort in three different land uses in the city of Erzurum, Turkey; Building and Environment, Vol. 42.
 7. Tseliou A، Tsiros IX، Lykoudis S، Nikolopoulou M. An evaluation of three biometeorological indices for human thermal comfort in urban outdoor areas under real climatic conditions. Building and Environment, 2010;45(5):1346-52.
 8. United Nation. 1970. Design of lowcost Housing and Community facilities VOI .I. Climate and House Design, NewYork.
 9. Yivoni. Baruch, 1997, Climate consideration in bulding and urban design, Wiley, New York.
 10. Yousefi, nosrat allah, and hejam, sohrab, 2012, evaluating the enso phenomenon on regional parameters of temperature and rains, geographical space quarterly, number 39, pages 195- 201. (in farsi)
 11. Yahia MW، Johansson E. Evaluating the behaviour of different thermal indices by investigating various outdoor urban environments in the hot dry city of Damascus، Syria. International Journal of Biometeorology, 2013;57(4):615-30.