مدیر مسئول


دکتر یوسف درویشی استادیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه پیام نور، تهران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سردبیر


دکترکریم حسین زاده دلیر استاد گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه تبریز

مطالعات شهری و منطقه ای

دستیار سردبیر


دکتر یوسف درویشی استادیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه پیام نور، تهران

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهراحجـازی زاده استاد گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه خوارزمی

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکترکریم حسین زاده دلیر استاد گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه تبریز

مطالعات شهری و منطقه ای

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدمحمدشبیری استاد گروه آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور و رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست

آموزش محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبا کرمی استاد گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نفیسه مرصوصی دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز تهران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید جاوری دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز تهران

اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدمهدی موسی کاظمی دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز تهران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • moosa_kapnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ام السلمه بابایی دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز تهران

جغرافیا- آب و هواشناسی

  • f_babaeepnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا روشن دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه گلستان، گرگان

جغرافیا- آب و هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


مظاهر صلحی رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی پارس آباد 1

تاریخ

  • m.solhi2012gmail.com

اعضای هیات تحریریه


رامین احمدی عضو علمی گروه مدرسین مرکز آموزش علمی و کاربردی پارس آباد 1

مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزاری

  • ramin20002003gmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهرداد مرادی تربت دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی-زراعت(فیزیولوژی گیاهان زراعی)،عضو مدرسین علمی مرکز آموزش علمی و کاربردی پارس آباد 1

مهندسی کشاورزی

  • mm.moradi92gmail.com

دبیر تخصصی


دکتر سید محمد موسوی پارسایی دانش آموخته دکترای گروه آموزشی جعرافیا دانشگاه تربیت مدرس

دکترای جعرافیا و برنامه ریزی روستایی

  • mohammad_musavi33yahoo.com
  • 09112782692

مدیر داخلی


دکتر منصور رضاعلی دانش آموخته دکترای گروه آموزشی جعرافیا دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر اجرایی


دکتر رضا قاسمی دکتری گروه آموزشی شهرسازی و مدیر کل عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران

شهرسازی

کارشناس نشریه


رضا سارلی دانشجوی دکتری گروه محیط زیست و علوم طبیعی،دانشگاه کشاورزی،کراکوف،لهستان

جغرافیا

ویراستار ادبی


دکتر ثوراله نوروزی استادیار گروه آموزشی ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور. تهران

زبان و ادبیات فارسی

ویراستار انگلیسی


مهرنوش طاهری زاده گروه آموزشی جغرافیا،دانشگاه سگد،مجارستان

جغرافیا

ویراستار انگلیسی


دکتر آرمان نیکنام گروه آموزشی جغرافیای فیزیکی و محیط زیست دانشگاه سگد مجارستان

جغرافیا و محیط زیست