نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران.

چکیده

گفته می‌شود که تغییر اقلیم تأثیر نامطلوبی بر صنعت گردشگری خواهد داشت چراکه اقلیم از متغیرهای اساسی گردشگری محسوب می‌شود. در این پژوهش به‌منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت آینده (2020-2050) اقلیم گردشگری استان لرستان از دو سناریوی واداشت تابشیRCP2/6 و RCP8/5 و شاخص اقلیم گردشگری TCI استفاده گردید. بدین منظور داده‌های هر دو سناریو از درگاه ESGF دریافت گردید. پس از ریزمقیاس نمایی داده‌ها با استفاده از مدل ریزگردانی LARS-WG6، اعتبار آن‌ها نسبت به ایستگاه‌های زمینی به‌صورت ماهانه در دوره پایه موردبررسی قرار گرفت، سپس برای بررسی اقلیم گردشگری آتی در قالب ماهانه میانگین ماهانه پارامترها محاسبه و به شاخص TCI فراخوانده شدند. جهت بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی پارامترهای مورداستفاده در شاخص TCI از آزمون ناپارامتریک من-کندال استفاده گردید. نتایج نشان داد که در دوره آتی در ایستگاه بروجرد و خرم‌آباد در 7 ماه و در ایستگاه بروجرد در 8 ماه از سال تغییرات کیفی در سطح شاخص TCI نسبت به دوره پایه حادث‌شده است. در دوره آتی تحت هر دو سناریو به‌طورکلی شاهد کاهش کیفی اقلیم گردشگری در ایستگاه الیگودرز، افزایش کیفی در ایستگاه بروجرد و تضاد افت و بهبود TCI در هر دو سناریو در ایستگاه بروجرد خواهیم بود. در پارامترهای دما، ساعات آفتابی و سرعت باد تحت هر دو سناریو شاهد جهش مثبت در این پارامترها خواهیم بود ولی این روند افزایشی فاقد معناداری است. در پارامتر بارش و رطوبت نیز اغلب شاهد کاهش بارش برای زمستان خواهیم بود که از این منظر عاملی مثبت در اقلیم گردشگری ایستگاه‌ها محسوب می‌شود ولی افزایش بارش و رطوبت در تابستان به‌خصوص در RCP2/6 عاملی منفی در اقلیم گردشگری آتی ایستگاه‌ها تلقی می‌شود. با توجه به افزایش دما و ساعات آفتابی در دوره آتی و وفور منابع آبی استان سرمایه‌گذاری در زیرساخت تفریحات آبی و بهره‌برداری از فعالیت‌های توریستی مرتبط با آب نه‌تنها باعث بهره‌برداری از ظرفیت مسافران استان‌های هم‌جوار مانند خوزستان در فصول گرم می‌شود بلکه می‌تواند در ترکیب با افزایش‌های دمایی و ساعات آفتابی جذابیت سفر و بهره‌برداری در این بخش از فعالیت‌های گردشگری را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of ClimateChange On The FutureTourism of Lorestan Province using The TCI index And RCP Scenarios

نویسنده [English]

 • Shirin Moradjani

Ph.D. student of Meteorology, Department of Natural Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

It is said that climate change will have a negative impact on the tourism industry, since climate is one of the fundamental variables of tourism. In order to investigate the impact of climate change on the future situation (2020-2050) of tourism climate in Lorestan province, two scenarios of radiation forcing RCP2.6 and RCP8.5 and tourism climate index TCI were used in this study. For this purpose, the data of the two scenarios were obtained from ESGF portal. After the exponential scaling of the data using the LARS -WG6 microrotation model, their reliability compared to the ground stations was checked monthly in the base period, then to check the future tourism climate, the monthly average of the parameters was calculated and called to the TCI index. The non-parametric Mann-Kendall test was used to examine the changes in the climatic parameters used in the TCI index. The results showed that qualitative changes of TCI index occur in the next period in Borujerd and Khorramabad stations in 7 months and in Borujerd station in 8 months of the year compared to the base period. In the next period, under both scenarios, we will generally see a decrease in the quality of tourism climate in Aligoders station, a qualitative increase in Borujerd station and the contrast of TCI decrease and improvement in both scenarios in Borujerd station. In the parameters of temperature, sunshine hours and wind speed, there is a positive increase in both scenarios, but it is not significant. In the parameters of precipitation and humidity, a decrease in precipitation in winter is often observed, which from this point of view is considered a positive factor for the tourism climate of the stations, while an increase in precipitation and humidity in summer, especially in RCP2/6, is considered a negative factor for the future tourism climate of the stations. Considering the increase in temperature and sunshine hours in the coming period and the abundance of water resources in the province, investment in water recreation infrastructure and the use of water-related tourism activities will not only utilize the capacity of travelers from neighboring provinces such as Khuzestan in hot seasons, but can also be combined with temperature increases. and sunshine hours to increase the attractiveness of travel and use in this part of tourism activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Tourism
 • RCP scenarios
 • Lorestan
 1. Adachi, Y (2018). "Applicability of agglomeration to tourism economics", Japan and the World Economy.)47(, 58-67.
 2. Adopted, I. P. C. C (2014). "Climate Change 2014 Synthesis Report", IPCC: Geneva, Szwitzerland.
 3. Alijani, B (1997) "Climatology", Geographical Researches. (45), 40-55). (in persian)
 4. Alipour, A., Hashemi, Mostafa., Caliph, I and Moradi, A (2017) "The Role of Tourism in Sustainable Social Development of Desert and Desert Areas Case Study: Kerman Province", Regional Planning. 7(27), 39-50. (in persian)
 5. Amiri Yarahmadi, B., Sepahvand, N., Ghavami, M (2014). "The role of weather and climate variability in the process of tourism development in Lorestan province", International Strategic Scientific Conference on Tourism Development of the Islamic Republic of Iran Challenges and (1), 1-10. (in persian)
 6. Anderson, R (1979). "Long-Range Forecasting: From Crystal Ball to Computer".1-475.
 7. Bakhtiari, B., Bakhtiari, A., & Afzali Gorouh, Z (2018). "Investigation of climate change impacts on tourism climate comfort in Iran", Global NEST Journal. 20(2), 291-303.
 8. Bujosa, A., Riera, A., and Torres, C. M (2015). "Valuing tourism demand attributes to guide climate change adaptation measures efficiently: The case of the Spanish domestic travel market", Tourism Management. (47), 233-239.
 9. Farajirad, A., Aghajani, S (2009)."New analyses about tourism and the types of its classification", territory. 6(23), 61-72. (in persian)
 10. Farajzadeh, H., and Matzarakis, A (2009). "Quantification of climate for tourism in the northwest of Iran", Meteorological Applications. 16(4), 545-555.
 11. Hajam, S., Khoshkhoo, Y., and Shamsuddin Wendy, R (2008). "Annual And Seasonal Precipitation Trend Analysis of Some Selective Meteorological Stations In Central Region of Iran Using Non-Poarametric Methods", Physical Geography Research Quarterly. 63(3), 157-168. (in persian)
 12. Hall, C. M., Amelung, B., Cohen, S., Eijgelaar, E., Gössling, S., Higham, J., and Weaver, D (2015). "Denying bogus skepticism in climate change and tourism research", Tourism Management. (47), 352-356.
 13. Javan, K (2017). "Comparison of Holiday Climate Index (HCI) and Tourism Climate Index (TCI) in Urmia", Physical Geography Research Quarterly. 49(3), 423-439. (in persian)
 14. Karimi Dastnaei, T (2016). "Economic effects of travel and tourism in Iran", Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. 1(1), 1-31. (in persian)
 15. Madhoshi, and Naserpour, N (2003). "Evaluating obstacles to tourism development in the province", Quarterly Journal of Business 28(3) , 25-58. (in persian)
 16. Mahmoud, D., Gamal, G., & Abou El Seoud, T (2019). "The potential impact of climate change on Hurghada city, Egypt, using tourism climate index", GeoJournal of Tourism and Geosites. 25 (2), 496–508.
 17. Scheyvens, R., and Hughes, E (2019). "Can tourism help to end poverty in all its forms everywhere? The challenge of tourism addressing SDG1", Journal of Sustainable Tourism. 27(7), 1061-1079.
 18. Schrot, O. G., Christensen, J. H and Formayer, H (2019). "Greenland winter tourism in a changing climate", Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 27(100224), 10.09-2019.
 19. Scott, D., Hall, C. M., and Gössling, S (2019). "Global tourism vulnerability to climate change",Annals of Tourism Research. (77), 49-61.
 20. Soleimanpour, H (2007). "Nature Based Tourism—A Draft International Covenant. Section 1: What ARE human rights anyway?", Centre for Sustainable Development (CENESTA) | Tehran, Iran. (1), 1-257.
 21. Weir, B (2017). "Climate change and tourism–Are we forgetting lessons from the past?", Journal of Hospitality and Tourism Management. (32),108-114.